Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ja sen kotipaikka on Joensuu.

2 §
Seuran tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Suomen kansantietouden tutkijain välillä ja tehdä tutkimuksen tuloksia tunnetuksi myöskin ulkomailla.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura pitää kokouksia, julkaisee alaansa kuuluvia tutkimuksia ja aineskokoelmia, tallentaa, hoitaa ja käyttää sille uskotuita rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä toimii muutenkin kansantietouden tutkimisen hyväksi.

4 §
Seuran varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan kansantietouden tutkijoita, sitten kuin vuosikokous johtokunnan ehdotuksesta on siitä päättänyt. Jäseneksi kutsumisesta on sitä ennen jossakin kokouksessa vähintään kahden Seuran jäsenen tehtävä ehdotus johtokunnalle. Vuosikokous päättää varsinaisten jäsenten vuosittaisesta jäsenmaksusta.

5 §
Seura voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua vuosikokouksessaan kirjeenvaihtajajäsenikseen ansiokkaita ulkomaalaisia kansantietouden tutkijoita, työjäsenikseen taiteiden ja lähialojen edustajia sekä kunniajäsenikseen sellaisia henkilöitä, jotka ovat toimenpiteillään huomattavasti edistäneet kansantietouden tutkimista. Kirjeenvaihtaja- työ- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 §
Seuran hallituksena on 7-jäseninen johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa 3 vuodeksi valitut esimies, ensimmäinen ja toinen varaesimies ja sihteeri sekä 3 muuta jäsentä, joista viimemainituista aina yksi on vuosittain erovuoroinen.

7 §
Johtokunta kokoontuu esimiehen tai jomman kumman varaesimiehen kutsumana ja voi tehdä päätöksiä, jos vähintään 4 jäsentä on saapuvilla. Johtokunta, joka valitsee rahavarainhoitajan, määrää varojen käytöstä, ehdottaa vuosikokoukselle kutsuttavat Seuran kunnia-, työ-, kirjeenvaihtaja- ja uudet varsinaiset jäsenet sekä on toimeenpanevana elimenä Seuran tarkoituksia toteutettaessa. Esimies ja sihteeri kirjoittavat Seuran nimen yhdessä. Esimiehen tai sihteerin estyneenä ollessa kirjoittavat heidän kumpaisenkin sijasta joko ensimmäinen tai toinen varaesimies.

8 §
Seuran varoja hoidetaan yleisenä rahastona tai erityisinä rahastoina, jos Seura yleisessä kokouksessaan niin päättää tai lahjoitettaessa on niin määrätty.

9 §
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on annettava tilintarkastajille vähintään 21 päivää ennen sitä, viimeistään maaliskuussa pidettävää, vuosikokousta, jossa esitetään tilikertomus ja päätetään tilivapauden myöntämisestä johtokunnalle.

10 §
Seura saa vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.

11 §
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. tilikertomus;
  2. vuosikertomus;
  3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;
  4. toimintasuunnitelma;
  5. talousarvio;
  6. johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali, joka toimitetaan umpilipuin, jollei toisin päätetä; äänten mentyä tasan ratkaisee arpa;
  7. kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;
  8. asiat, joita johtokunta esittää vuosikokoukselle ja jotka vähintään 5 Seuran jäsentä on jossakin aikaisemmassa vaiheessa esittänyt johtokunnalle.

Yhdistyksen hallitus voi sallia osallistumisen vuosikokoukseen täysivaltaisena myös tietoliikenneyhteyksien välityksellä.

12 §
Vuosikokouksen lisäksi voi Seura kokoontua muulloinkin johtokunnan kutsumana. Jos 5 Seuran jäsentä sitä kirjallisesti anoo, on johtokunnan kutsuttava koolle Seuran kokous käsittelemään anomuksessa mainittua asiaa. Vuosikokousta sekä ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan Seuran julkaisemassa lehdessä sekä alan laitosten ilmoitustauluilla, ja on kutsussa mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat; kokouksista on ilmoitettava 8 päivää aikaisemmin.

13 §
Muutoksia näihin sääntöihin saa ehdottaa vuosikokouksessa, mutta päätetään ehdotuksista vasta seuraavassa vuosikokouksessa tai sitä varten erikoisesti kutsutussa kokouksessa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa annetuista äänistä.

14 §
Seuran toiminnan lopettamisesta voidaan päättää, niin kuin 13 §:ssä määrätään sääntöjen muuttamisesta. Seuran toiminnan loppuessa joutuvat jäljellä olevat varat Suomalaiselle Tiedeakatemialle.