Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa

Kaija Heikkinen: Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa

Yksin vai yhdessä tarkastelee naisena olemisen vaikeutta rintamalla sota-ajan Suomessa. Tutki­muksen keskiössä on rintamalla työskennellei­den naisten identifioituminen suhteessa muihin suomalaisiin naisiin, rintaman miehiin ja myös saksalaisiin miehiin ja viholliseen. Teoksessa py­ritään nostamaan esiin niitä rintamalla toimi­neita naisryhmiä, jotka ovat jääneet aiempien tarkasteluiden katveeseen; lotathan ovat saavut­taneet 1990–2000-luvuilla lähes hegemonisen aseman suomalaisten naisten sota-ajan ansioiden kuvaamisessa. Siten huomiota kiinnitetään ns. työvelvollisiin, suurissa pesuloissa ja varuskor­jaamoissa työskennelleisiin naisiin, jotka ovat joutuneet ”huoran varjoon” lottien puolustaessa siveellisyyttään.

Tutkimus jatkaa 1990-luvulla alkanutta feminististä suomalaisen naisen sota-ajan työn arvon nostamista. Samalla se kuitenkin myös problematisoi naisten yhtenäi­syyden ja tuo näkyville naisten keskinäisiä hierarkioita ja suoranaista syrjintää. Teoksessa pohditaan laajemmin myös sitä, miten naisten rintamalla olo on vaikut­tanut suomalaiseen sukupuo­lijärjestykseen. Tutkimuksessa kysytään, onko rinta­malla työskentely uusintanut perintei­sen naisen mallia, itsenäistänyt naista vai kenties jopa radikalisoinut heitä.

Tutkimuksen pääaineistona käytetään naisten sotakokemuksista julkaistuja muis­telmate­oksia.