Kaija Heikkinen: Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa

 

Sodassa oli monia rintamia myös naisten näkökulmista 

Yksin vai yhdessä tarkastelee naisena olemisen vaikeutta rintamalla sota-ajan Suomessa. Tutki­muksen keskiössä on rintamalla työskennellei­den naisten identifioituminen suhteessa muihin suomalaisiin naisiin, rintaman miehiin ja myös saksalaisiin miehiin ja viholliseen. Teoksessa py­ritään nostamaan esiin niitä rintamalla toimi­neita naisryhmiä, jotka ovat jääneet aiempien tarkasteluiden katveeseen; lotathan ovat saavut­taneet 1990–2000-luvuilla lähes hegemonisen aseman suomalaisten naisten sota-ajan ansioiden kuvaamisessa. Siten huomiota kiinnitetään ns. työvelvollisiin, suurissa pesuloissa ja varuskor­jaamoissa työskennelleisiin naisiin, jotka ovat joutuneet ”huoran varjoon” lottien puolustaessa siveellisyyttään.

Tutkimus jatkaa 1990-luvulla alkanutta feminististä suomalaisen naisen sota-ajan työn arvon nostamista. Samalla se kuitenkin myös problematisoi naisten yhtenäi­syyden ja tuo näkyville naisten keskinäisiä hierarkioita ja suoranaista syrjintää. Teoksessa pohditaan laajemmin myös sitä, miten naisten rintamalla olo on vaikut­tanut suomalaiseen sukupuo­lijärjestykseen. Tutkimuksessa kysytään, onko rinta­malla työskentely uusintanut perintei­sen naisen mallia, itsenäistänyt naista vai kenties jopa radikalisoinut heitä.

Tutkimuksen pääaineistona käytetään naisten sotakokemuksista julkaistuja muis­telmate­oksia.

Kultaneito-sarja X.

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Hinta: 25,00 €

SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!

 

Taija Kaarlenkaski: Kertomuksia lehmästä

Mitä lehmä meille merkitsee? Millainen on lehmän katse – viisas vai typerä? Naurattaako lehmä? Onko lehmä naisen paras ystävä?

Nauta on vuosisatojen ajan ollut tärkeä koti- ja tuotantoeläin Suomessa. Vaikka karjatilat ovat vähentyneet huimaa vauhtia, lehmä on edelleen yksi keskeisistä maaseudun symboleista.

Kertomuksia lehmästä ­-teos pureutuu suomalaisten kokemuksiin ja tulkintoihin lehmästä

Taija Kaarlenkaski tarkastelee tutkimuksessaan lehmäaiheiseen Ei auta sano nauta –kirjoituskilpailuun lähetettyjä tekstejä ja niissä muodostuvia ihmisten ja nautojen suhteita. Hän analysoi kirjoituksia perinteen- ja kirjallisuudentutkimuksen keinoin ja hyödyntää varsin uuden tutkimusalan, ihmistieteellisen eläintutkimuksen, lähestymistapoja. Lehmä nousee esiin yksilöllisenä, tuntevana ja kokevana eläimenä. Tuotantoeläimen asemastaan huolimatta lehmä kuvataan usein värikkäästi ja tunteikkaasti.

 

 Taija Kaarlenkaski: Kertomuksia lehmästä. Tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta

Klikkaa Tiedekirjan verkkokauppaan!

Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu. Kultaneito IX. ISBN 978-951-97493-8-9

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

Hinta: 25,00 €

Muistithan, että SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!