Tutkimuksen etiikka ja politiikka -seminaari Tieteiden talolla 15.3.2013

Ethnos ry:n vuosikokousseminaari “Tutkimuksen etiikka ja politiikka” järjestetään yhteistyössä Suomen Kansantietouden Tutkijain seuran ja Kuolemantutkimuksen seuran kanssa perjantaina 15.3.2013 klo 12–17 Tieteiden Talolla Helsingissä, salissa 505.

Seminaarissa käsitellään tutkimuksen etiikkaa ja politiikkaa eli kysymyksiä siitä, miten ihmisten arkea, eri ryhmiä ja kulttuuria tulisi tutkia.

  • Mikä on hyväksyttävä tutkimuskohde ja kenen kannalta lähestymistapa on hyväksyttävä?
  • Miten tehdään eettisiä tulkintoja ja vältetään ennalta tutkimustekstin poliittinen väärinkäyttö?
  • Miten nämä pohdinnat vaikuttavat tutkimuksen muotoutumiseen ja kysymyksenasetteluun?
Tutkimuksen eettiset rajanvedot liikkuvat metodologian, moraalin ja politiikan alueilla – alueilla, joiden ei perinteisesti ole laskettu edes kuuluvan tutkimukseen.

Seminaari koostuu esitelmistä ja kommenttipuheenvuoroista. Pääsymaksu kattaa ohjelman lisäksi kahvitarjoilun.

Kaija Heikkinen: Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa

 

Sodassa oli monia rintamia myös naisten näkökulmista 

Yksin vai yhdessä tarkastelee naisena olemisen vaikeutta rintamalla sota-ajan Suomessa. Tutki­muksen keskiössä on rintamalla työskennellei­den naisten identifioituminen suhteessa muihin suomalaisiin naisiin, rintaman miehiin ja myös saksalaisiin miehiin ja viholliseen. Teoksessa py­ritään nostamaan esiin niitä rintamalla toimi­neita naisryhmiä, jotka ovat jääneet aiempien tarkasteluiden katveeseen; lotathan ovat saavut­taneet 1990–2000-luvuilla lähes hegemonisen aseman suomalaisten naisten sota-ajan ansioiden kuvaamisessa. Siten huomiota kiinnitetään ns. työvelvollisiin, suurissa pesuloissa ja varuskor­jaamoissa työskennelleisiin naisiin, jotka ovat joutuneet ”huoran varjoon” lottien puolustaessa siveellisyyttään.

Tutkimus jatkaa 1990-luvulla alkanutta feminististä suomalaisen naisen sota-ajan työn arvon nostamista. Samalla se kuitenkin myös problematisoi naisten yhtenäi­syyden ja tuo näkyville naisten keskinäisiä hierarkioita ja suoranaista syrjintää. Teoksessa pohditaan laajemmin myös sitä, miten naisten rintamalla olo on vaikut­tanut suomalaiseen sukupuo­lijärjestykseen. Tutkimuksessa kysytään, onko rinta­malla työskentely uusintanut perintei­sen naisen mallia, itsenäistänyt naista vai kenties jopa radikalisoinut heitä.

Tutkimuksen pääaineistona käytetään naisten sotakokemuksista julkaistuja muis­telmate­oksia.

Kultaneito-sarja X.

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Hinta: 25,00 €

SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!

 

Taija Kaarlenkaski: Kertomuksia lehmästä

Mitä lehmä meille merkitsee? Millainen on lehmän katse – viisas vai typerä? Naurattaako lehmä? Onko lehmä naisen paras ystävä?

Nauta on vuosisatojen ajan ollut tärkeä koti- ja tuotantoeläin Suomessa. Vaikka karjatilat ovat vähentyneet huimaa vauhtia, lehmä on edelleen yksi keskeisistä maaseudun symboleista.

Kertomuksia lehmästä ­-teos pureutuu suomalaisten kokemuksiin ja tulkintoihin lehmästä

Taija Kaarlenkaski tarkastelee tutkimuksessaan lehmäaiheiseen Ei auta sano nauta –kirjoituskilpailuun lähetettyjä tekstejä ja niissä muodostuvia ihmisten ja nautojen suhteita. Hän analysoi kirjoituksia perinteen- ja kirjallisuudentutkimuksen keinoin ja hyödyntää varsin uuden tutkimusalan, ihmistieteellisen eläintutkimuksen, lähestymistapoja. Lehmä nousee esiin yksilöllisenä, tuntevana ja kokevana eläimenä. Tuotantoeläimen asemastaan huolimatta lehmä kuvataan usein värikkäästi ja tunteikkaasti.

 

 Taija Kaarlenkaski: Kertomuksia lehmästä. Tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta

Klikkaa Tiedekirjan verkkokauppaan!

Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu. Kultaneito IX. ISBN 978-951-97493-8-9

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

Hinta: 25,00 €

Muistithan, että SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!