Jyrki Pöysä: Työelämän alkeismuodot. Narratiivinen etnografia

Työelämän alkeismuodot on tutkimus työpaikkakulttuurista yhteisöelämän kaikkein perustavimmalla tasolla, pienryhmän kulttuurina. Narratiivisen etnografian keinoin selvitetään yhteisökulttuurin rakentumista työntekijöiden keskinäisen lojaalisuuden, kätkettyjen ristiriitojen ja organisaation luomien jännitteiden kentässä. Erityisen huomion kohteena ovat naisten väliset keskustelut, kertomukset omasta elämästä ja arkista työntekoa aina väliin keventävä pilailu. Työelämän alkeismuodot on myös nostalginen kuvaus eräästä helsinkiläisestä tutkimuslaitoksesta, sen naisista ja heidän iloistaan ja suruistaan kesällä 1984.

Kultaneito-sarja XI

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!

 

Kaija Heikkinen: Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa

 

Sodassa oli monia rintamia myös naisten näkökulmista 

Yksin vai yhdessä tarkastelee naisena olemisen vaikeutta rintamalla sota-ajan Suomessa. Tutki­muksen keskiössä on rintamalla työskennellei­den naisten identifioituminen suhteessa muihin suomalaisiin naisiin, rintaman miehiin ja myös saksalaisiin miehiin ja viholliseen. Teoksessa py­ritään nostamaan esiin niitä rintamalla toimi­neita naisryhmiä, jotka ovat jääneet aiempien tarkasteluiden katveeseen; lotathan ovat saavut­taneet 1990–2000-luvuilla lähes hegemonisen aseman suomalaisten naisten sota-ajan ansioiden kuvaamisessa. Siten huomiota kiinnitetään ns. työvelvollisiin, suurissa pesuloissa ja varuskor­jaamoissa työskennelleisiin naisiin, jotka ovat joutuneet ”huoran varjoon” lottien puolustaessa siveellisyyttään.

Tutkimus jatkaa 1990-luvulla alkanutta feminististä suomalaisen naisen sota-ajan työn arvon nostamista. Samalla se kuitenkin myös problematisoi naisten yhtenäi­syyden ja tuo näkyville naisten keskinäisiä hierarkioita ja suoranaista syrjintää. Teoksessa pohditaan laajemmin myös sitä, miten naisten rintamalla olo on vaikut­tanut suomalaiseen sukupuo­lijärjestykseen. Tutkimuksessa kysytään, onko rinta­malla työskentely uusintanut perintei­sen naisen mallia, itsenäistänyt naista vai kenties jopa radikalisoinut heitä.

Tutkimuksen pääaineistona käytetään naisten sotakokemuksista julkaistuja muis­telmate­oksia.

Kultaneito-sarja X.

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Hinta: 25,00 €

SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!

 

Taija Kaarlenkaski: Kertomuksia lehmästä

Mitä lehmä meille merkitsee? Millainen on lehmän katse – viisas vai typerä? Naurattaako lehmä? Onko lehmä naisen paras ystävä?

Nauta on vuosisatojen ajan ollut tärkeä koti- ja tuotantoeläin Suomessa. Vaikka karjatilat ovat vähentyneet huimaa vauhtia, lehmä on edelleen yksi keskeisistä maaseudun symboleista.

Kertomuksia lehmästä ­-teos pureutuu suomalaisten kokemuksiin ja tulkintoihin lehmästä

Taija Kaarlenkaski tarkastelee tutkimuksessaan lehmäaiheiseen Ei auta sano nauta –kirjoituskilpailuun lähetettyjä tekstejä ja niissä muodostuvia ihmisten ja nautojen suhteita. Hän analysoi kirjoituksia perinteen- ja kirjallisuudentutkimuksen keinoin ja hyödyntää varsin uuden tutkimusalan, ihmistieteellisen eläintutkimuksen, lähestymistapoja. Lehmä nousee esiin yksilöllisenä, tuntevana ja kokevana eläimenä. Tuotantoeläimen asemastaan huolimatta lehmä kuvataan usein värikkäästi ja tunteikkaasti.

 

 Taija Kaarlenkaski: Kertomuksia lehmästä. Tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta

Klikkaa Tiedekirjan verkkokauppaan!

Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu. Kultaneito IX. ISBN 978-951-97493-8-9

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

Hinta: 25,00 €

Muistithan, että SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!