Jyrki Pöysä: Työelämän alkeismuodot. Narratiivinen etnografia

Työelämän alkeismuodot on tutkimus työpaikkakulttuurista yhteisöelämän kaikkein perustavimmalla tasolla, pienryhmän kulttuurina. Narratiivisen etnografian keinoin selvitetään yhteisökulttuurin rakentumista työntekijöiden keskinäisen lojaalisuuden, kätkettyjen ristiriitojen ja organisaation luomien jännitteiden kentässä. Erityisen huomion kohteena ovat naisten väliset keskustelut, kertomukset omasta elämästä ja arkista työntekoa aina väliin keventävä pilailu. Työelämän alkeismuodot on myös nostalginen kuvaus eräästä helsinkiläisestä tutkimuslaitoksesta, sen naisista ja heidän iloistaan ja suruistaan kesällä 1984.

Kultaneito-sarja XI

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!

 

Tutkimuksen etiikka ja politiikka -seminaari Tieteiden talolla 15.3.2013

Ethnos ry:n vuosikokousseminaari “Tutkimuksen etiikka ja politiikka” järjestetään yhteistyössä Suomen Kansantietouden Tutkijain seuran ja Kuolemantutkimuksen seuran kanssa perjantaina 15.3.2013 klo 12–17 Tieteiden Talolla Helsingissä, salissa 505.

Seminaarissa käsitellään tutkimuksen etiikkaa ja politiikkaa eli kysymyksiä siitä, miten ihmisten arkea, eri ryhmiä ja kulttuuria tulisi tutkia.

  • Mikä on hyväksyttävä tutkimuskohde ja kenen kannalta lähestymistapa on hyväksyttävä?
  • Miten tehdään eettisiä tulkintoja ja vältetään ennalta tutkimustekstin poliittinen väärinkäyttö?
  • Miten nämä pohdinnat vaikuttavat tutkimuksen muotoutumiseen ja kysymyksenasetteluun?
Tutkimuksen eettiset rajanvedot liikkuvat metodologian, moraalin ja politiikan alueilla – alueilla, joiden ei perinteisesti ole laskettu edes kuuluvan tutkimukseen.

Seminaari koostuu esitelmistä ja kommenttipuheenvuoroista. Pääsymaksu kattaa ohjelman lisäksi kahvitarjoilun.

Kaija Heikkinen: Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa

 

Sodassa oli monia rintamia myös naisten näkökulmista 

Yksin vai yhdessä tarkastelee naisena olemisen vaikeutta rintamalla sota-ajan Suomessa. Tutki­muksen keskiössä on rintamalla työskennellei­den naisten identifioituminen suhteessa muihin suomalaisiin naisiin, rintaman miehiin ja myös saksalaisiin miehiin ja viholliseen. Teoksessa py­ritään nostamaan esiin niitä rintamalla toimi­neita naisryhmiä, jotka ovat jääneet aiempien tarkasteluiden katveeseen; lotathan ovat saavut­taneet 1990–2000-luvuilla lähes hegemonisen aseman suomalaisten naisten sota-ajan ansioiden kuvaamisessa. Siten huomiota kiinnitetään ns. työvelvollisiin, suurissa pesuloissa ja varuskor­jaamoissa työskennelleisiin naisiin, jotka ovat joutuneet ”huoran varjoon” lottien puolustaessa siveellisyyttään.

Tutkimus jatkaa 1990-luvulla alkanutta feminististä suomalaisen naisen sota-ajan työn arvon nostamista. Samalla se kuitenkin myös problematisoi naisten yhtenäi­syyden ja tuo näkyville naisten keskinäisiä hierarkioita ja suoranaista syrjintää. Teoksessa pohditaan laajemmin myös sitä, miten naisten rintamalla olo on vaikut­tanut suomalaiseen sukupuo­lijärjestykseen. Tutkimuksessa kysytään, onko rinta­malla työskentely uusintanut perintei­sen naisen mallia, itsenäistänyt naista vai kenties jopa radikalisoinut heitä.

Tutkimuksen pääaineistona käytetään naisten sotakokemuksista julkaistuja muis­telmate­oksia.

Kultaneito-sarja X.

Myynti: Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Hinta: 25,00 €

SKTS:n jäsenenä saat seuran kustantamista kirjoista 20 % alennuksen!