Abstraktikutsu Elore 2/2014

ABSTRAKTIKUTSU SYKSYN 2014 ELOREEN

(se nedan för svenska)

Eloren syksyn 2014 numero on teemaltaan avoin. Pyydämme kirjoittajia, jotka ehdottavat tutkimusartikkeliaan tähän numeroon, lähettämään abstraktinsa toimitukselle viimeistään 29.4. mennessä. Abstraktien enimmäispituus on 200 sanaa. Toimitus valitsee kirjoittajat abstraktien perusteella ja ilmoittaa kirjoittajille hyväksymisestä 10.5. mennessä. Artikkeleiden deadline on 15.8., ja lehti ilmestyy joulukuussa 2014. Artikkelien lisäksi lehdessä julkaistaan myös ajankohtaisia aiheita käsitteleviä katsauksia, joita voi niin ikään ehdottaa toimitukselle 29.4. mennessä.

Elore julkaisee perinteentutkimuksen ja sen lähialojen kannalta kiinnostavia kirjoituksia tieteellisistä artikkeleista katsauksiin ja keskustelupuheenvuoroihin. Elore käyttää kunkin tutkimusartikkelin toimittamisessa kahta asiantuntija-arvioijiaa; katsauksia ja puheenvuoroja ei referoida. Lehti ilmestyy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, ja sen ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätietoja abstraktin kirjoittamisesta ks. http://www.elore.fi/ojs/kirjoituskutsu.html

Yhteydenotot toimitussihteerille:
Petja Aarnipuu (petja[at]aarnipuu.fi)

INBJUDAN ATT SKICKA IN ABSTRACT TILL HÖSTENS NUMMER AV ELORE

Vi efterlyser artiklar till höstens nummer av Elore (2/2014) utan givet tema. Vi ber artikelskribenter skicka ett abstract på omkring 200 ord till redaktionen senast den 29.4. Redaktionen tar ställning till abstracten och informerar skribenterna om godkända artikelförslag senast den 10.5. Deadline för artikelmanuskripten är den 15.8, och tidskriften utkommer i december 2014. Vi tar också gärna emot kortare översikter (reviews) om bland annat aktuella vetenskapliga diskussioner och begrepp. Dessa texter genomgår inte refereegranskning. Elore publicerar även traditionsvetenskapliga lectio praecursoria.

Elore publicerar vetenskapliga artiklar, översikter och andra inlägg på i huvudsak finska och svenska från ämnesområdet traditionsvetenskap och andra närliggande vetenskapsområden. Tidskriften använder sig av ett peer review-system med två refereegranskare för varje artikel. Tidskriften utkommer regelbundet två gånger om året.

För mera information (på finska), se http://www.elore.fi/ojs/kirjoituskutsu.html

Redaktionssekreterarens kontaktuppgifter:
Petja Aarnipuu (petja[at]aarnipuu.fi)